PROGRAM GRUPY LITERACKIEJ SŁOWO w MIELCU

PROGRAM GRUPY LITERACKIEJ SŁOWO w MIELCU

„Słowo jest wielką tajemnicą. Magiczna siła słowa tkwi w jego zdolności wywoływania obrazów. Jest ono niewidzialnym znakiem rzeczy postrzeganych zmysłami.”
(Jan Parandowski, „Alchemia słowa”)

I

Grupa Literacka SŁOWO, jako inicjatywa społeczna twórców zrzeszonych uprzednio w Klubie Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, powstała 2 września 2006 roku na zebraniu założycielskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu.

II

Mielecka Grupa Literacka SŁOWO, zwana w dalszej części tego programu „Grupą”, istnieje po to, aby skupiać wszystkich twórców, bez ograniczeń wiekowych, którzy poprzez swoje publikacje i zaangażowanie społeczno-kulturalne, chcą się przyczynić do nieustannego odkrywania bogactwa języka polskiego, przekazywania w swoich utworach własnego niepowtarzalnego spojrzenia na świat i wydarzenia, jakie rozgrywają się w naszej epoce.

III

Grupa stanowi samodzielną sekcję Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Siedzibą Grupy jest Miejska Biblioteka Publiczna SCK, mieszcząca się w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2. Grupa zrzesza wszystkich twórców związanych z Ziemią Mielecką, niezależnie od miejsca zamieszkania, pozostających w duchowej łączności ze swoją małą Ojczyzną. Grupa współdziała, na zasadach partnerskiej współpracy, z Klubem Środowisk Twórczych, pozostałymi sekcjami TMZM,  i wszelkimi instytucjami kulturalnymi.

IV

Członkostwo w Grupie jest dobrowolne, lecz jednoznaczne z członkostwem TMZM - opłacaniem stosownych składek stowarzyszenia,  ustaje w chwili  pisemnego zrzeczenia się uczestnictwa i zgodnie ze stosownymi postanowieniami statutu stowarzyszenia macierzystego.

V

W poczet członków Grupy przyjmuje się wszystkie osoby, które znając wartość swej twórczości, decydują się aby:

 1. uczestniczyć w krzewieniu twórczości literackiej w mieście Mielec i regionie mieleckim;
 2. wspierać własnymi interesującymi pomysłami działalność literacko – kulturalną Grupy;
 3. brać czynny udział w imprezach doskonalących warsztat własnej twórczości;
 4. publikować swoją twórczość we własnych pozycjach książkowych, w książkach zbiorowych i okolicznościowych;
 5. angażować się w pracę upowszechniającą twórczość własną i szeroko pojętą literaturę;
 6. zachęcać do wstępowania do Grupy nowych członków;
 7. przyczyniać się do nieustannego rozwoju Grupy, we współpracy z innymi grupami literackimi i stowarzyszeniami;
 8. współdziałać przy organizacji imprez Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera;
 9. wnieść znaczący kapitał serca w istnienie Grupy.

VI

Członek Grupy, który wyraził pisemną chęć przystąpienia do niej, równoznaczną z przyjęciem do wiadomości treści niniejszego Programu i postanowień Statutu TMZM, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrowolnego uczestnictwa w mieleckiej organizacji literackiej, a w tym:

 1. aktualizacji biogramu, bibliografii i twórczości na stronie Internetowej – przynajmniej raz na  dwa lata;
 2. obecności na comiesięcznych spotkaniach Grupy;
 3. opłaty składek członkowskich na rzecz TMZM im Wł. Szafera w Mielcu i zarządzonych składek uznaniowych;
 4. zgłaszania własnych promocji do kalendarza imprez Grupy;
 5. prowadzenia indywidualnej aktywności wydawniczej;
 6. dostarczania najnowszych utworów do wydawnictw Grupy.

VII

Spotkania Grupy odbywają się dwa razy w miesiącu: w pierwszą sobotę miesiąca - promocje i spotkania autorskie w MBP Mielec, w trzeci piątek miesiąca – spotkanie w lokalu gastronomicznym.

VIII

Pracami Grupy kieruje Zarząd wybrany przez zebranie ogólne, na czteroletnią kadencję w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. Pracami o  charakterze opiniotwórczym kieruje Rada Programowa w składzie: Prezes, i dwoje członków. Ponadto ustanowiony jest, spośród członków ZLP, łącznik ds. kontaktów z ZLP.

IX

Grupa, jako sekcja Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz kultury, czuwa nad popularyzacją dorobku twórczego jej członków poprzez inicjowanie wydawnictw indywidualnych i zbiorowych, organizowanie spotkań literackich oraz promuje twórczość członków na imprezach organizowanych przez miasto i gminy Ziemi Mieleckiej, a także na imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne i bratnie stowarzyszenia oraz grupy literackie.

X

Grupa gromadzi dokumentację faktograficzną w formie kroniki, a także w postaci publikacji twórczości członków na stronie internetowej.

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.